Skip to main content

Instructor

The place for all your online learning

 • Young Smart Farmer ยุคไทยแลนด์ 4.0 | Young Smart Farmers in Thailand 4.0 STOU016
  • STOU
  • STOU016
  • Starts:
 • เส้นสายใยรัก ผ้าทอหันทราย | Hun Sai’s Hand-woven Fabric SKCC001
  • SKCC
  • SKCC001
  • Starts:
 • สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว | Communicate with Cambodia language very easy SKCC002
  • SKCC
  • SKCC002
  • Starts:
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป | Computer Program SKCC003
  • SKCC
  • SKCC003
  • Starts:
 • การบริหารโครงการ IT แบบมืออาชีพ | Professional IT Project Management SRU015
  • SRU
  • SRU015
  • Starts:
 • การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ | Coffee Shop Business Management SRU016
  • SRU
  • SRU016
  • Starts:
 • หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร | Good Manufacturing Practice SRU021
  • SRU
  • SRU021
  • Starts:
 • หลักและวิธีการทำขนมปัง | Principles and methods of making bread SRU024
  • SRU
  • SRU024
  • Starts:
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น | Cacao and Chocolate Processing for Sustainability Community SRU022
  • SRU
  • SRU022
  • Starts:
 • การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | Management of Local Archive and Museum Objects SRU018
  • SRU
  • SRU018
  • Starts:
 • ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู | English for Teacher Profession SRU017
  • SRU
  • SRU017
  • Starts:
 • การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน | Digital Marketing for Community Business Entrepreneur SRU019
  • SRU
  • SRU019
  • Starts:
 • การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลด้วยโปรแกรม Sony Vegas | Digital Video Editing with Sony Vegas SRU026
  • SRU
  • SRU026
  • Starts:
 • การสมรสตามกฎหมายไทย | Thai marriage law SRU013
  • SRU
  • SRU013
  • Starts:
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางสังคมของวัยรุ่น Gen Z | Learning Activity Design for Social Self-Concept Development of Generation Z Teenagers SRU027
  • SRU
  • SRU027
  • Starts:
 • ขนมไทย | Thai dessert ICCS020
  • ICCS
  • ICCS020
  • Starts:
 • วิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน | Energy Crisis and Global Warming ICCS033
  • ICCS
  • ICCS033
  • Starts:
 • พิษวิทยาอาชีวอนามัยพื้นฐาน | Introduction to Occupational Toxicology SRU010
  • SRU
  • SRU010
  • Starts:
 • เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา | Basic Techniques in Microbiology SRU011
  • SRU
  • SRU011
  • Starts:
 • ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน TSU004
  • TSU
  • TSU004
  • Starts:
 • ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 | Higher Thinking Skills to Enhance 21st Century Skills SRU023
  • SRU
  • SRU023
  • Starts:
 • ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล | Travel Industry Professionals in the Digital Age TAT002
  • TAT
  • TAT002
  • Starts:
 • ทักษะการออกแบบที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว | Essential Design Skills for Travel Industry Professionals TAT003
  • TAT
  • TAT003
  • Starts:
 • กฎหมายคุ้มครองแรงงานพื้นฐานที่ควรรู้ | Labour Law: “Basic labour laws you should know” DLPW001
  • DLPW
  • DLPW001
  • Starts:
 • ดาราศาสตร์สามัญประจำบ้าน : ดาราศาสตร์ที่เข้าใจได้ตั้งแต่แฮกริดถึงรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ | Over-the-counter Astronomy : an understandable astronomy for everyone from Hagrid to the minister of magic. CRRU018
  • CRRU
  • CRRU018
  • Starts:
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นเพื่อการขยายพันธุ์พืช | Basic Plant Tissue Culture for Plant Propagation CRRU019
  • CRRU
  • CRRU019
  • Starts:
 • สุขภาพเพื่อชีวิต | Healthy Life CRRU020
  • CRRU
  • CRRU020
  • Starts:
 • การพูดภาษาจีน | Speaking Chinese CRRU021
  • CRRU
  • CRRU021
  • Starts:
 • ภาษาจีนระดับกลาง | Intermediate Chinese CRRU022
  • CRRU
  • CRRU022
  • Starts:
 • การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | Educational Administration and Educational Quality Assurance CRRU023
  • CRRU
  • CRRU023
  • Starts:
 • วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย | Literature and Stories for Childhood CRRU024
  • CRRU
  • CRRU024
  • Starts:
 • การคัดแยกและการประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | Identification and Assessment of Children with Special Needs CRRU025
  • CRRU
  • CRRU025
  • Starts:
 • การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | Achievement Test CRRU026
  • CRRU
  • CRRU026
  • Starts:
 • สภาพทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน | General Perspectives about PRC CRRU027
  • CRRU
  • CRRU027
  • Starts:
 • ภูมิศาสตร์กายภาพ | Physical Geography CRRU028
  • CRRU
  • CRRU028
  • Starts:
 • การฟังพูดภาษาอังกฤษ | Listening and Speaking English CRRU029
  • CRRU
  • CRRU029
  • Starts:
 • การฟังพูดภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (CEFR-A1) | Listening and Speaking Thai (CEFR-A1) CRRU030
  • CRRU
  • CRRU030
  • Starts:
 • เส้นทางสู่ Influencer | Success to Influencer STOU-001
  • STOU
  • STOU-001
  • Starts:
 • เทคนิคการเป็น Influencer อย่างมืออาชีพ | Technique to Professional Influencer STOU-002
  • STOU
  • STOU-002
  • Starts:
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อสร้าง Personal Branding | Personality and Speaking Skills for Personal Branding STOU-003
  • STOU
  • STOU-003
  • Starts:
 • เศรษฐกิจดิจิทัล | Digital Economy URU004
  • URU
  • URU004
  • Starts:
 • จิตภาวนาแห่งอีอีซี (Meditation of EEC) BUU002
  • BUU
  • BUU002
  • Starts:
 • การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทางสังคมศาสตร์ | Social sciences research papers and academic articles writing CU024
  • CU024
  • CU024
  • Starts:
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุควิถีใหม่ | Breastfeeding in new normal SRU008
  • SRU
  • SRU008
  • Starts:
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา | Qualitative Data Analysis in Science Education Research SRU014
  • SRU
  • SRU014
  • Starts:
 • HR201 หลักการบริหาร TU006
  • TU
  • TU006
  • Starts:
 • รายวิชาทดสอบ DGA DGA001
  • DGA
  • DGA001
  • Starts:
 • วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง | Community Colleges and Ctitzenship ICCS004
  • ICCS
  • ICCS004
  • Starts:
 • ชุมชนแห่งความยั่งยืน | Sustainable community ICCS005
  • ICCS
  • ICCS005
  • Starts:
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Design thinking and 21st Century Learning Skills Development ICCS006
  • ICCS
  • ICCS006
  • Starts:
 • การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ | Installation and maintenance of photovoltaic systems ICCS007
  • ICCS
  • ICCS007
  • Starts:
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | Fundamentals English ICCS008
  • ICCS
  • ICCS008
  • Starts:
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน | Fundamentals Mathematics ICCS009
  • ICCS
  • ICCS009
  • Starts:
 • การถ่ายและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ตโฟนเบื้องต้น | Basic Smartphone Photo Shooting and Editing ICCS010
  • ICCS
  • ICCS010
  • Starts:
 • การถ่ายและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนเบื้องต้น | Basic Smartphone Video Shooting and Editing ICCS011
  • ICCS
  • ICCS011
  • Starts:
 • การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ | Computer Assembling and Software Installation ICCS012
  • ICCS
  • ICCS012
  • Starts:
 • พื้นฐานบาริสตา | Basic Barista ICCS013
  • ICCS
  • ICCS013
  • Starts:
 • การเขียนภาพคนในงานจิตรกรรมสกุลช่างน่าน | Portrait Drawing in Painting Style of Nan Artists ICCS014
  • ICCS
  • ICCS014
  • Starts:
 • สำรับอาหารเมืองตาก ชุดที่ 1 | A tray of Tak cuisine set 1 ICCS015
  • ICCS
  • ICCS015
  • Starts:
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน | Computer Program for Office Work ICCS016
  • ICCS
  • ICCS016
  • Starts:
 • หลักการป้องกันและควบคุมโรคเบื้องต้น | Basic Principles of Disease Prevention and Control ICCS017
  • ICCS
  • ICCS017
  • Starts:
 • การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า | Reviving old batteries ICCS018
  • ICCS
  • ICCS018
  • Starts:
 • แอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่ | Applications for the new generation ICCS019
  • ICCS
  • ICCS019
  • Starts:
 • ชีวิตและการสร้างคุณค่า | Life and Value Creation ICCS021
  • ICCS
  • ICCS021
  • Starts:
 • การใช้งาน Google App เพื่อการจัดการเรียนการสอน | Google Tools to for Education ICCS022
  • ICCS
  • ICCS022
  • Starts:
 • การผลิตเส้นใยใบสับปะรด | Pineapple Leaf Fibers Production ICCS023
  • ICCS
  • ICCS023
  • Starts:
 • การผลิตเส้นด้ายใยสับปะรด | Pineapple Leaf Fibers Yarns Production ICCS024
  • ICCS
  • ICCS024
  • Starts:
 • เวชกรรมไทยเบื้องต้น 1 : ธาตุสมุฏฐาน | Thai Traditional Therapy 1 : Primary Elements ICCS025
  • ICCS
  • ICCS025
  • Starts:
 • เวชกรรมไทยเบื้องต้น 2 : ทฤษฎีการกําเนิดมนุษย์และโรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา | Thai Traditional Therapy 2 : Prathomjinda’s Birth Theory and Fever in Takasila Scripture ICCS026
  • ICCS
  • ICCS026
  • Starts:
 • นวดไทยเบื้องต้น 1 : เส้นประธานสิบและสมุนไพรในการนวดแผนไทย | Basic Thai Massage 1 : Therapeutic Treatment with Thai Royal Massage ICCS027
  • ICCS
  • ICCS027
  • Starts:
 • นวดไทยเบื้องต้น 2 : การบําบัดรักษาโรคลมปลายปัตคาตและลมจับโปง ด้วยการนวดไทยแบบราชสํานัก | Basic Thai Massage 2 : Myofascial pain syndrome Therapeutic Treatment with Thai Royal Massage ICCS028
  • ICCS
  • ICCS028
  • Starts:
 • เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 1 | Basic Thai Traditional Pharmacy I ICCS029
  • ICCS
  • ICCS029
  • Starts:
 • เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 2 | Basic Thai Traditional Pharmacy 2 ICCS030
  • ICCS
  • ICCS030
  • Starts:
 • อาการวิทยาและโรควินิจฉัยสําหรับแพทย์แผนไทยเบื้องต้น | Symptoms and Disease Diagnosis for Thai Traditional Medicine ICCS031
  • ICCS
  • ICCS031
  • Starts:
 • ชุมชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | Community and Sustainable Development Goals ICCS032
  • ICCS
  • ICCS032
  • Starts:
 • หลักการวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อชีวิต | Basic Scientific Principles for Living ICCS034
  • ICCS
  • ICCS034
  • Starts:
 • สื่อและของเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | Materials and Toys for Early Childhood Development MSU003
  • MSU
  • MSU003
  • Starts:
 • การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพเด็กในศตวรรษที่ 21 | Instilling Health Behaviors in Young children in the 21 Century MSU004
  • MSU
  • MSU004
  • Starts:
 • สุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย | Materials and Toys for Early Childhood Development MSU005
  • MSU
  • MSU005
  • Starts:
 • โภชนาการมารดาและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย | Maternal Nutrition and Early Childhood Care MSU006
  • MSU
  • MSU006
  • Starts:
 • สมองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย | Brain and Early Childhood Development MSU007
  • MSU
  • MSU007
  • Starts:
 • ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | Language and Literacy for young children MSU008
  • MSU
  • MSU008
  • Starts:
 • การพัฒนาสังคม อารมณ์ และจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย | Social, emotional, and ethical development for young children MSU009
  • MSU
  • MSU009
  • Starts:
 • ศิลปะ ดนตรี และสุนทรียศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย | Art, Music and Aesthetics for young children MSU010
  • MSU
  • MSU010
  • Starts:
 • การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กสู่ความเป็นเลิศ | Integrated learning for excellence young children MSU011
  • MSU
  • MSU011
  • Starts:
 • ครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย | Families and communities for early childhood care MSU012
  • MSU
  • MSU012
  • Starts:
 • การสร้างความเข้าใจต่ออนาคตเพื่อความยั่งยืนของการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว | Future Tourism Insight for Sustaining Growth NIDA014
  • NIDA
  • NIDA014
  • Starts:
 • ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา | Knowledge of child protection in the criminal justice process NITIVAJRA006
  • NITIVAJRA
  • NITIVAJRA006
  • Starts:
 • ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี | Knowledge of the prosecution of cybercrime NITIVAJRA007
  • NITIVAJRA
  • NITIVAJRA007
  • Starts:
 • ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีป่าไม้ คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Knowledge of the prosecution of Forestry, Natural Resource and Environmental Cases NITIVAJRA008
  • NITIVAJRA
  • NITIVAJRA008
  • Starts:
 • การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน | Chinese Conversation at Work NPRU013
  • NPRU
  • NPRU013
  • Starts:
 • การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร | Photography for Communication NPRU014
  • NPRU
  • NPRU014
  • Starts:
 • การใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลในบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ | The Utilization of Dataset from the Government Data Catalog for Decision-Making NSO001
  • NSO
  • NSO001
  • Starts:
 • การติดตั้ง และการจัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน | System Administrator Data Catalog NSO002
  • NSO
  • NSO002
  • Starts:
 • ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ | Government Data Catalog for system users NSO003
  • NSO
  • NSO003
  • Starts:
 • ศิลปวัฒนาธรรมชาวนครศรีธรรมราช 001
  • NSTRU
  • 001
  • Starts:
 • เล่าเรื่องเมืองนคร (นครศรีธรรมราช) NSTRU002
  • NSTRU
  • NSTRU002
  • Starts:
 • เล่าเรื่องเมืองนคร (นครศรีธรรมราช) | Tell the story of the city (Nakhon Si Thammarat) NSTRU005
  • NSTRU
  • NSTRU005
  • Starts:
 • การจัดการธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยว | Arts and culture tourism business management NSTRU006
  • NSTRU
  • NSTRU006
  • Starts:
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ | Southern local history NSTRU007
  • NSTRU
  • NSTRU007
  • Starts:
 • วัฒนธรรมทางการเมือง | political culture NSTRU008
  • NSTRU
  • NSTRU008
  • Starts:
 • การพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ | Public speaking and personality development NSTRU009
  • NSTRU
  • NSTRU009
  • Starts:
 • เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล | Strengthen democratic values and good governance NSTRU010
  • NSTRU
  • NSTRU010
  • Starts:
 • เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | Processing Technology for Agricultural Products PHRCC002
  • PHRCC
  • PHRCC002
  • Starts:
 • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจตัวแทนการเดินทาง | Travel Agency Business Management Innovation PKRU004
  • PKRU
  • PKRU004
  • Starts:
 • พื้นฐานระบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | Basics of Electric Motorcycle System RMUTSB002
  • RMUTSB
  • RMUTSB002
  • Starts:
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | English for global communication SKCC004
  • SKCC
  • SKCC004
  • Starts:
 • ผ้ามัดย้อมและผ้าอีโคพรินต์จากสีธรรมชาติ | Tie-dye fabric and eco-print fabric from natural dyes SKCC005
  • SKCC
  • SKCC005
  • Starts:
 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม | Holistic Care SKRU003
  • SKRU
  • SKRU003
  • Starts:
 • การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | Enhancing early childhood’s development through play SRU006
  • SRU
  • SRU006
  • Starts:
 • การออกกำลังกายบริหารสมองโดยประยุกต์ท่ารำระบำศรีวิชัย | Brain Gym with Srivijaya Dance SRU007
  • SRU
  • SRU007
  • Starts:
 • การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพ | Older Adult Health Assessment for Healthcare Providers SRU009
  • SRU
  • SRU009
  • Starts:
 • การแยก นับ และเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ | Isolation, Counting, and Culturing of Microorganisms SRU012
  • SRU
  • SRU012
  • Starts:
 • สื่อการเรียนรู้เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติโดยใช้โปรแกรม GSP | 3-D Vector Learning Media by GSP SRU020
  • SRU
  • SRU020
  • Starts:
 • การดูแลพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยติดเตียง | Basic care for bedridden patients SRU025
  • SRU
  • SRU025
  • Starts:
 • ฉลาดรู้ อยู่สบาย สไตล์ดิจิทัล | Intelligence Learning for Well-being in Digital Life Styles SRU028
  • SRU
  • SRU028
  • Starts:
 • ฉลาดคิด ฉลาดใช้ เข้าใจดิจิทัล | Smart Thinking, Smart Usage, Digital Literacy SRU029
  • SRU
  • SRU029
  • Starts:
 • รู้สื่อ รู้สิทธิ ป้องกันการทำผิดทางดิจิทัล | Media Literacy, Digital Citizenship, Prevention of Digital Literacy Mistakes SRU030
  • SRU
  • SRU030
  • Starts:
 • เล่าขานสืบสานนิทานพื้นบ้านไทย | Folktales SU016
  • SU
  • SU016
  • Starts:
 • บันเทิงวิถีไทย : เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน | Thai Traditional Folk Songs and Folk-Tale Plays SU017
  • SU
  • SU017
  • Starts:
 • รายวิชาสำหรับการฝึกอบรม TEST001
  • TEST
  • TEST001
  • Starts:
 • 初级汉语语法 พื้นฐานไวยากรณ์จีน | Elementary Chinese Grammar UMOOCS001
  • UMOOCS
  • UMOOCS001
  • Starts:
 • 酒店管理概论 การบริหารโรงแรม: แนะนำ | Introduction To Hospitality UMOOCS002
  • UMOOCS
  • UMOOCS002
  • Starts:
 • 中国文化概况 ภาพรวมของวัฒนธรรมจีน | A Glimpse of Chinese Culture UMOOCS003
  • UMOOCS
  • UMOOCS003
  • Starts:
 • สื่อมวลชนและการรู้เท่าทันสื่อ | 大众传媒与媒介素养 | Mass Media and Media Literacy UMOOCS004
  • UMOOCS
  • UMOOCS004
  • Starts:
 • การพูดและการสื่อสาร | 演讲与沟通 | Speeches and Communication UMOOCS005
  • UMOOCS
  • UMOOCS005
  • Starts:
 • การวิเคราะห์โครงการและแผนงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล | Project and Program Analysis in Digital Economy URU005
  • URU
  • URU005
  • Starts:
 • แบกเป้พาทัวร์ทั่วโลก | Backpacker Around the World VRU001
  • VRU
  • VRU001
  • Starts:
 • New Course from XuetangX XuetangX001
  • XuetangX
  • XuetangX001
  • Starts:
 • การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์ | Commercial Betong Chicken farming. YRU003
  • YRU
  • YRU003
  • Starts:
 • เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital | Technology Enhanced Learning for Digital Era SPU005
  • SPU
  • SPU005
  • Starts:
 • ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา | Thai for Intellectual Development ICCS001
  • ICCS
  • ICCS001
  • Starts:
 • การเข้าใจดิจิทัล | Digital Literacy ICCS002
  • ICCS
  • ICCS002
  • Starts:
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | English Communication Skills ICCS003
  • ICCS
  • ICCS003
  • Starts: