Skip to main content

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นเพื่อการขยายพันธุ์พืช | Basic Plant Tissue Culture for Plant Propagation

CRRU

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืช ที่มีเนื้อหารายวิชาประกอบด้วย ประวัติ ความหมาย ทฤษฎีและหลักการที่ถูกต้องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาหารสังเคราะห์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนสำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตั้งแต่การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการทำให้ชิ้นส่วนพืชปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การทำให้ชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์และเพียงพอกับการใช้งาน การนำพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงออกปลูกในสภาพธรรมชาติ การผลิตและต้นทุนการผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเชิงการค้า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 34 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ทฤษฎีและหลักการที่ถูกต้องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตั้งแต่ การเตรียมถึงการวิเคราะห์ต้นทุน

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้แก้ปัญหาในการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องเหมาะสม

4. ผู้เรียนสามารถเลือกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เป็นปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการขยายพันธุ์พืชได้ในอนาคต

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยไม่เก็บคะแนน
เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนท้ายบทเรียนแต่ละบท เก็บคะแนน 50%
เข้าทำแบบทดสอบประมวลความรู้ Final Exam เก็บคะแนน 50%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อีเมล : [email protected]
เบอร์ติดต่อ : 053 776 000

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll