Skip to main content

สุขภาพเพื่อชีวิต | Healthy Life

CRRU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน และความสำคัญของสุขภาพเพื่อชีวิต ภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การปฐมพยาบาล อาหารและโภชนาการ การออกกำลังกาย ยา สมุนไพร สารเสพติด การวางแผนครอบครัว สุขภาพจิต รวมไปถึงเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 8 ชั่วโมง 10 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการด้านสุขภาพ.

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบหลักการด้านสุขภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยไม่เก็บคะแนน
เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนท้ายบทเรียนแต่ละบท เก็บคะแนน 60%
เข้าทำแบบทดสอบประมวลความรู้ Final Exam เก็บคะแนน 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรา สมกำลัง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์ติดต่อ : 053 776 526

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ภรุณี พันธ์วงศ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์ติดต่อ : 053 776 526

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll