Skip to main content

การพูดภาษาจีน | Speaking Chinese

CRRU

คำอธิบายรายวิชา

พูดบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกสนทนาสถานการณ์ต่างๆที่กำหนด โดยการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คำศัพท์และประโยคในบทเรียน

2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้บทสนทนาภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ผู้เรียนสามารถจับคู่คำศัพท์ที่ใช้ให้เกิดเป็นคำใหม่

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยไม่เก็บคะแนน
เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนท้ายบทเรียนแต่ละบท เก็บคะแนน 60%
เข้าทำแบบทดสอบประมวลความรู้ Final Exam เก็บคะแนน 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์ติดต่อ : 053 776 000
email : [email protected] / [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Course Summary

  1. Course Number

    CRRU021
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    02:00
Enroll