Skip to main content

การคัดแยกและการประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | Identification and Assessment of Children with Special Needs

CRRU

คำอธิบายรายวิชา

สืบค้นความหมาย ความสำคัญของการคัดแยกและการประเมินทางการพิเศษ บทบาทของครูการศึกษาพิเศษ ศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือในการคัดแยกและประเมิน กระบวนการคัดแยกและการประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การประเมินเพื่อค้นหาความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษ การเลือกใช้เครื่องมือคัดแยกและการประเมิน การสร้างเครื่องมือ สามารถนำความรู้ไปใช้คัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ออกแบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการคัดแยกและการประเมินทางการพิเศษ

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เครื่องมือที่เหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภท

3. ผู้เรียนเสนอเครื่องมือและออกแบบเครืองมือเพื่อนำไปใช้ในคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยไม่เก็บคะแนน
เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนท้ายบทเรียนแต่ละบท เก็บคะแนน 60%
เข้าทำแบบทดสอบประมวลความรู้ Final Exam เก็บคะแนน 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์ติดต่อ : 053 776 000
email : [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll