Skip to main content

กฎหมายคุ้มครองแรงงานพื้นฐานที่ควรรู้ | Labour Law: “Basic labour laws you should know”

DLPW

คำอธิบายรายวิชา

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือ “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” เป็นกฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน ระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันเวลาทำงานปกติ วันหยุด วันลา ค่าชดเชย ฯลฯ รวมทั้งพนักงานตรวจแรงงาน และข้อพึงปฏิบัติต่อกันของนายจ้าง และลูกจ้าง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 55 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3. สามารถอธิบายลักษณะปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

4. สามารถนำหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ หรือแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอนหลัก

นางรัชนี มณีจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 7
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Course Staff Image #2

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

นางสาวเจริญรัตน์ แท่นทอง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

นางสาวเหมือนมาส สังข์อ่อน
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : [email protected] เบอร์โทรศัพท์ : 083 6035840

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll