Skip to main content

วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง | Community Colleges and Ctitzenship

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ค่านิยม ทิศทางและแนวโน้มของสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน ความเป็นพลเมืองสิทธิเสรีสภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามวิถีประชาธิปไตย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประวัติความเป็นมา ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน

2. อธิบายผลงาน ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน

3. อธิบายลักษณะของความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีสภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามวิถีประชาธิปไตย

4. อธิบายความแตกต่างและยกตัวอย่างในประเด็นสิทธิ เสรีสภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เแบบทดสอบก่อนเรียน (ไม่เก็บคะแนน) แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (เก็บคะแนน 40 %)

กิจกรรม Discussion (ไม่เก็บคะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 60 %

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา (หลัก)

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายชำนาญ ค้ำชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

e-Mail: [email protected] เบอร์: 099-798-2651

Course Staff Image #1

นางเกษร ปะละวัน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

e-Mail: [email protected] เบอร์: 081-898-1516

Course Staff Image #1

นางสาวฐิติมา มีช้าง
ครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

e-Mail: [email protected] เบอร์: 089-986-9923

Course Staff Image #1

ว่าที่ร้อยโทวิเชษฐ หลุดพา
ครูวิทยาลัยชุมชนยโสธร

e-Mail: [email protected] เบอร์: 081-973-3744

Course Staff Image #1

นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ครูวิทยาลัยชุมชนตราด

e-Mail: [email protected] เบอร์: 089-748-3368

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll