Skip to main content

ชุมชนแห่งความยั่งยืน | Sustainable community

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

2. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง และชุมชนได้

3. อธิบายแนวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ได้

4. อธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 21 แห่ง

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน (ไม่เก็บคะแนน) แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (เก็บคะแนน 40 %)

กิจกรรม Discussion (ไม่เก็บคะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 60 %

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา (หลัก)

Course Staff Image #1

นางกันทนา ใจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

e-Mail: [email protected] เบอร์: 0931456697

Course Staff Image #1

นายมนตรี หิตายะ
ครูชำนาญการพิเศษ

e-Mail: [email protected] เบอร์: 0870625419

Course Staff Image #1

นายอัศวยุช เทศอาเส็น
ครูชำนาญการพิเศษ

e-Mail: [email protected] เบอร์: 0850808816

Course Staff Image #1

นางสาววิยะณี ดังก้อง
ครูชำนาญการพิเศษ

e-Mail: [email protected] เบอร์: 0818843213

Course Staff Image #1

นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์
ครูชำนาญการ

e-Mail: [email protected] เบอร์: 0863287999

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll