Skip to main content

การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ | Installation and maintenance of photovoltaic systems

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน การปฏิบัติงานบนที่สูง แหล่งกําเนิดไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ แหล่งกําเนิดไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากระแสตรง แหล่งกําเหนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน การอ่านค่าและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสําหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์การออกแบบการติดตั้งและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์การตรวจซ่อมและบํารุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้

2. เลือกวิธีการติดตั้งและวิธีการบํารุงรักษาระบบเชลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายกฤษดาวุธ แก้วอ้าย
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll