Skip to main content

คณิตศาสตร์พื้นฐาน | Fundamentals Mathematics

ICCS

  คำอธิบายรายวิชา  

ระบบจำนวน การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน ร้อยละ เลขยกกำลัง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปรผลข้อมูล

  จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้  

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 9 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 53 นาที)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

1. คำนวณหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงได้ถูกต้อง
2. คำนวณหาผลลัพธ์ของอัตราส่วนและร้อยละได้ถูกต้อง
3. คำนวณหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังได้ถูกต้อง
4. แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง
5. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นได้ถูกต้อง
6. นำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

  คุณสมบัติผู้เรียน  

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

  เกณฑ์การวัดผล  

ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยจะต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

  ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา  

Course Staff Image #1
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก  

นางสาวอิบตีซัม อิแอ
ตำแหน่ง : ผู้สอนพิเศษ
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
e-mail : [email protected] ,Tel : 091-9838370
Course Staff Image #2
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม  

นายศุภดุลย์ เอียดตรง
ตำแหน่ง : ผู้สอนพิเศษ
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
e-mail : [email protected] ,Tel : 084-8574019
cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll