Skip to main content

พื้นฐานบาริสตา | Basic Barista

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์กาแฟ กระบวนการแปรรูป การรักษาคุณภาพ การชงกาแฟ เมนูพื้นฐาน การบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานบริการและการจัดการร้านกาแฟ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายสายพันธุ์และกระบวนการแปรรูปกาแฟได้

2. ผู้เรียนสกัดกาแฟเพอร์เฟคซ๊อต (Perfect Shot) ได้

3. ผู้เรียนทำลาเต้อาร์ตเบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนน่าน

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll