Skip to main content

สำรับอาหารเมืองตาก ชุดที่ 1 | A tray of Tak cuisine set 1

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวัฒนธรรมรับประทานอาหารของคนในจังหวัดตาก ความเป็นมาของสำรับอาหารเมืองตาก ลักษณะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดตาก วัตถุดิบในการประกอบอาหาร วิธีการประกอบอาหาร และเทคนิคการประกอบอาหาร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายลักษณะวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้

2. ผู้เรียนอธิบายส่วนประกอบ ขั้นตอน และเทคนิคการประกอบอาหารอาหารท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายคุณกร บุญยิ้ม
ตำแหน่ง ครู
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนตาก

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll