Skip to main content

แอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่ | Applications for the new generation

ICCS


ความหมาย ประเภท ความสำคัญของแอปพลิเคชัน วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับประเภทงาน


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)


1. ผู้เรียนอธิบายความหมาย ประเภท และความสำคัญของแอปพลิเคชันได้

2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้

4. ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับงานได้


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้


เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว
ตำแหน่ง ครู

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวปีมนัส มนัสวิน
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนสตูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวปีมนัส มนัสวิน
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนสตูล

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll