Skip to main content

ขนมไทย | Thai dessert

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติขนมไทย ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทําขนมไทย การเลือกใช้วัตถุดิบในการทําขนมไทย ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย การตกแต่งขนม และการคิดต้นทุน การตั้งราคาขาย ของขนมวุ้นแฟนซีขนมช่อม่วง ขนมพระพาย และขนมตะโก้สามสหาย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาและประเภทของขนมไทยได้

2. อธิบายเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ในการทําขนมไทย และการเลือกใช้วัตถุดิบได้

3. อธิบายเกี่ยวกับส่วนผสม ขั้นตอน เทคนิคการทําขนมไทย และการตกแต่งขนมไทยให้สวยงามได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว
ตำแหน่ง ครูชํานาญการ
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนสตูล

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll