Skip to main content

เวชกรรมไทยเบื้องต้น 2 : ทฤษฎีการกําเนิดมนุษย์และโรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา | Thai Traditional Therapy 2 : Prathomjinda’s Birth Theory and Fever in Takasila Scripture

ICCS

section class="about">

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของการกําเนิดมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ ตามคัมภีร์ปฐมจินดา โรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา และ เปรียบเทียบทฤษฎีโรคทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบัน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการกําเนิดมนุษย์

2. อธิบายการการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ตามคัมภีร์ปฐมจินดา

3.อธิบายโรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา

p>4.เปรียบเทียบทฤษฎีโรคทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบันน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวอรกมล จําปา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

นางสาวนัทยา ขยอมดอก
ตำแหน่ง ครู คศ.1
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll