Skip to main content

ชุมชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | Community and Sustainable Development Goals

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมไปถึงสถานการณ์และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย และการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไปใช้ในชุมชน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 24 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. อธิบายสถานการณ์และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

3. อธิบายหลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายมนตรี หิตายะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll