Skip to main content

วิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน | Energy Crisis and Global Warming

ICCS

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของวิฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อน สาเหตุการเกิดวิกฤตการเกิดพลังงานและภาวะโลกร้อนสถานการณ์และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน การผลิตและการบริโภคของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิโลก กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ตลาดคาร์บอน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 32.44 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและสาเหตุของวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน

2. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบของวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน

3. บอกแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางกิตติยา ฤทธิภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พิทยา ทิพวัจนา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll