Skip to main content

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | Processing Technology for Agricultural Products

PHRCC

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประเภทการแปรรูป การสร้างมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร คุณสมบัติที่เหมาะสมของผลผลิตทางการเกษตร การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในกระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร การควบคุมคุณภาพและการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี หลักการเบื้องต้นของการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปได้

4. ผู้เรียนสามารถคำนวณต้นทุน กำไรของผลิตภัณฑ์แปรรูปได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

 • นางนุชนาฏ ชาวปลายนา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยชุมชนแพร่

  ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 • นายกิตติพร สังคดิส

  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนแพร่

 • นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดำ

  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนแพร่

  ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 • นายสืบพงศ์ นันทศิริ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ วิทยาลัยชุมชนแพร่

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Course Summary

 1. Course Number

  PHRCC002
 2. Estimated Effort

  1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Enroll