Skip to main content

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป | Computer Program

SKCC

คำอธิบายรายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 9 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 19 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานได้
2. ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการทำงานได้
3. ใช้โปรแกรมตารางคำนวณในการทำงานได้
4. ใช้โปรแกรมนำเสนองานในการทำงานได้
5. ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลในการทำงานได้
6. ใช้โปรแกรมผลิตงานมัลติมีเดียในการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายพรชัย พันธุ์วิเศษ
ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: [email protected] เบอร์ 037-425487

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll