Skip to main content

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | English for global communication

SKCC

คำอธิบายรายวิชา

การใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงในบริบทต่าง ๆ ทั้งใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การนำเสนอ การให้ข้อเสนอแนะสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจวัฒนธรรม บริบทและความหลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 9 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ให้ข้อเสนอแนะสินค้าและบริการได้อย่างสร้างสรรค์
3. วิเคราะห์และเลือกใช้ภาษาอังกฤษได้ตามบริบทและความหลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายพรชัย พันธุ์วิเศษ
ครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวมาตา สัตยธาดากูล
ครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวเมธินี วัฒนโรจนาพร
วิทยากร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวพาฝัน สาระสุภาพ
วิทยากร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวมณีรัตน์ อินทเจียด
วิทยากร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: [email protected] เบอร์ 037-425487

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll