Skip to main content

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา | Qualitative Data Analysis in Science Education Research

SRU

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail [email protected] เบอร์ 077-913333 ต่อ *1036

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail bannarak.kh @gmail.com เบอร์ 077-913333 ต่อ *1036

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll