Skip to main content

การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น | Cacao and Chocolate Processing for Sustainability Community

SRU

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต วัตถุดิบ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้การผลิตการควบคุมคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โกโก้และผลิตภัณฑ์สู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 3 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถจำแนกความแตกต่างของวัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กรรมวิธีการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาแก่โกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

อาจารย์ ดร.พัชณิยา เอกเพชร
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: [email protected]

โทรศัพท์: 094 850 8581

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll