Skip to main content

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลด้วยโปรแกรม Sony Vegas | Digital Video Editing with Sony Vegas

SRU

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดิทัศน์ ชนิดของไฟล์ กระบวนการตัดต่อวีดิทัศน์ การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวีดิทัศน์ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การแก้ไขไฟล์ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวีดิทัศน์ การซ้อนภาพวีดิทัศน์ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Sony Vegas การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วีดิทัศน์ ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดิทัศน์ได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและกระบวนการตัดต่อวีดิทัศน์ได้

3. ผู้เรียนสามารถตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Sony Vegas ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (มัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Email สำหรับการติดต่อผู้สอน

Email : [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll