Skip to main content

เส้นทางสู่ Influencer | Success to Influencer

STOU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เช่น แอป TikTok ทำให้ “ความบันเทิงออนไลน์” ให้เป็น “วัฒนธรรมใหม่” ของชาวเน็ตเป็นคลิปสั้น ๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียล ทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นสังคมออนไลน์ และสามารถเปิดกว้างให้สามารถรับรู้คอนเทนต์คนอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมได้ บนแพลตฟอร์ม ไม่เฉพาะดารา นักร้อง เซเลบริตี้ แต่ชาวเน็ตทั่วไปที่มีศักยภาพในการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ ก็สามารถขึ้นแท่นดาว TikTok เรียกยอดไลก์ ยอดแชร์ จากเพื่อนร่วมแพลตฟอร์มได้และยังถูกแชร์จนกลายเป็นคลิปโด่งดัง กลายเป็นไวรัล ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้ผู้ที่เรียนรู้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งการสร้างการรับรู้ตัวตน สินค้า บริการ แบรนด์ หรือ เป็นช่องทางในการให้ความรู้เรื่อง ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบาย และสามารถนำแนวคิดการเป็น Influencer ด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้

2. อธิบาย และสามารถนำแนวคิดการเป็น Influencer ด้านการขายมาประยุกต์ใช้ได้

3. อธิบาย และสามารถนำแนวคิดการเป็น Influencer ด้านดนตรีมาประยุกต์ใช้ได้

4. อธิบาย และสามารถนำแนวคิดการเป็น Influencer ด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์มาประยุกต์ใช้ได้

5. อธิบาย และสามารถนำแนวคิดการเป็น Influencer ด้านการพูดและบุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยไม่เก็บคะแนน

เข้าทำกิจกรรมประเมินตนเอง (Self Checklist) โดยไม่เก็บคะแนน
เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (Unit test) เก็บคะแนน 60%
เข้าทำแบบทดสอบประมวลความรู้ (Final Exam) เก็บคะแนน 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช
อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

[email protected]

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Course Summary

  1. Course Number

    STOU-001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    01:00