Skip to main content

เทคนิคการเป็น Influencer อย่างมืออาชีพ | Technique to Professional Influencer

STOU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเทคนิคการเป็น Influencer อย่างมืออาชีพ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ของการเป็น Influencer เช่น การสร้างตัวตนเป็น Influencer โดยใครๆ ก็สามารถเป็นได้ การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจโดยการนำความรู้ ความชื่นชอบ ความเชี่ยวชาญ เอกลักษณ์พิเศษมาใช้ในการสร้างคอนเทนต์ให้ตรงความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สร้างคอนเทนต์และเทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ การสร้างช่องของตนเองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีผู้ติดตามมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การเป็น Influencer ที่สามารถสร้างรายได้จากใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 33 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการเป็น Influencer อย่างมืออาชีพได้

2. อธิบายการใช้เครื่องมือสำหรับสร้างคอนเทนต์ของ Influencer อย่างมืออาชีพได้

3. อธิบายการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์สำหรับ Influencer อย่างมืออาชีพได้

4. อธิบายกระบวนการสร้างคอนเทนต์ของ Influencer อย่างมืออาชีพได้

5. อธิบายการสร้างตัวตน Influencer บนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ต่างๆ ให้มีผู้ติดตามมากมายอย่างมืออาชีพได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยไม่เก็บคะแนน

เข้าทำกิจกรรมประเมินตนเอง (Self Checklist) โดยไม่เก็บคะแนน
เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (Unit test) เก็บคะแนน 60%
เข้าทำแบบทดสอบประมวลความรู้ (Final Exam) เก็บคะแนน 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช
อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

[email protected]

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail [email protected]

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เถายะบุตร
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Course Summary

  1. Course Number

    STOU-002
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    01:00