Skip to main content

ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

TSU

คำอธิบายรายวิชา

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายู โดยใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความหมาย ระบบเสียงและการสะกดภาษามลายู

2. ใช้คำศัพท์ สำนวน และประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3. ใช้โครงสร้างภาษามลายูระดับพื้นฐานได้

4. ใช้ภาษามลายูในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

5. ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสารภาษามลายู

เนื้อหา

  1. บทที่ 1 การอ่านออกเสียงภาษามลายู
  2. บทที่ 2 การแนะนำตัวเอง
  3. บทที่ 3 สถานที่
  4. บทที่ 4 การเดินทาง
  5. บทที่ 5 มหาวิทยาลัยของฉัน

เงื่อนไขการเรียนรู้

ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง สำหรับการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์ไร้สาย ภายใต้การเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต

การประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จรายวิชา

 

คณะทำงาน

 

Course Staff Image #3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง
ผู้สอน
e-Mail :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

Course Staff Image #3

นายสุวรรณ โชติการ
ผู้สอน
e-Mail :
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

Course Staff Image #3

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail :
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

Course Staff Image #3

นางสาวพิชญา จินดามณี
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
e-Mail :
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BB NC SA”

Enroll